Thực vật đặc hữu có tại Cát Tiên

VIETNAM   VIETNAM
ENGLISH   ENGLISH

Thực vật đặc hữu có tại Cát Tiên


STT

Tên tiếng Việt

Tên khoa học

1

Thiên Thiên Đồng Nai

Telectadium dongnaiensis Pierre.ex Cost

Pierre.ex Cost. Pierre.ex Cost.Pierre.ex Cost.Pierre.ex Cost.Pierre.ex Cost.Pierre.ex Cost.

2

Thiên Thiên (Vệ tuyền)

Telectadium edules Baill

3

Từ Ngọc

Dendrobium stuartii Bailey 1884

4

Hoàng Thảo

Dendrobium acerosum Lindl. 1841

5

Hương Duyên

Dendrobium oligophyllum Gagnep.1950

6

Ngọc Vạn Sáp

Dendrobium cerbidatum Lindl. & Paxt.

7

Va Ni không lá

Vanilla aphylla Blume 1852

8

Hạc đỉnh trắng

Thunia alba (Lindl.) Rchb. f. 1852

9

Mao tử Cát Tiên

Thrixspermum .sp

10

Cách hoa sumatra

Cleistanthus sumatranus (Miq.) Muell..Arq..

11

Cù đèn Thorel

Croton thorelli Gagn..

12

U du thân ngắn

Cyperus brevicaulis Clarke.

13

Kiết trái tà

Cypercaceae hebercapa C, A, Mey

14

Xuân tôn maigay

Swintonia maingayi

15

Thị Hasselt

Diospyros hasseltii Zoll.

16

Da đồng hành

Ficus consociata Bl. var murtonii King

17

Keo Đồng Nai

Acacia dongnaiensis Gagn.

18

Chanh ốc Đồng Nai

Galearia fulva(Tul.) Miq.(G.dongnaiensis Piere ex Gagn.)

19

Trôm quạt

Sterculia hypochrea Pierre.

20

Cứt mọt Đồng Nai

Zollingeria dongnaiensis Pierre

21

Côm Đồng Nai

Elaeocarpus tectorius (Lois) Poir..

22

Dầu baud

Dipterrocapus baudii Koetn..

23

Trang Đồng Nai

Ixonanthes dongnaiensis Pierre ex Pis